Între intimitate şi artificial

 
 
,,Odat?, în fa?a mea, s-a pus întrebarea: în ce const? pl?cerea cea mai mare a dragostei? Cineva a r?spuns cu naturale?e: în a primi; iar altul: în a se d?rui. Primul spusese: pl?cere orgolioas?! Iar al doilea: voluptate a umilin?ei! To?i ace?ti obsceni vorbeau ca din <<Imitatio Christi>>. În fine, s-a g?sit un insolent utopist care a spus c? pl?cerea cea mai mare a dragostei este aceea de a forma cet??eni pentru patrie. Eu spun c? unica, suprema voluptate în iubire st? în certitudinea de a face r?u. Iar b?rbatul ?i femeia ?tiu din na?tere c? întreaga voluptate se g?se?te în r?u”. (Ch. Baudelaire) 

 

Am fost fascinat de jurnalele scriitorilor de la primul contact cu mirifica lume a c?r?ilor ?i am r?mas oarecum fidel acestei cauze nobile prin care descoperirile con?tiente ale unor subcon?tiente colective aduc în prim plan bucurii simple ?i – de multe ori – sincere, nevroze dezabuzante, întâmpl?ri de tot soiul care î?i creeaz? ?i î?i deschide perspectiva de a în?elege cu al?i ochi lumea – nu ca pe un termen abstract, ci ca pe unul puternic în via?a de zi cu zi a fiec?ruia dintre noi.

Ch. Baudelaire plânge a? putea spune, dar st?rile ?i gândurile exprimate în ,,Jurnale intime” m? duc la concluzia c? dezam?girea iubirii/iubitei este prea evident? pentru a nu con?ine m?car un sâmbure de adev?r. Evident c? Baudelaire este un maestru al artei scriitorice?ti ?i ne-ar putea conduce spre t?râmuri exploratorii ale gândirii umane, dar totu?i…

Pe alocuri detest ceea ce scrie, dar o scrie cu atâta patim? încât convingerea literar? este perfect?: ,,Iubirea poate veni dintr-un sentiment generos: gustul prostitu?iei; numai c? este curând corupt? de gustul propriet??ii” sau ,,Iubirea tinde c?tre p?r?sirea de sine, c?tre a se confunda cu victima ei”. Iar dac? victima este o prostituat? mi se pare logic? expunerea scriitorului, dar nu aprobatoare. Dar pe cât de contrariant este jurnalul s?u pe atât de fascinant se descrie.

,,Ce este plictisitor în iubire e c? avem de-a face cu o crim? în care nu ne putem lipsi de complice”, scrie Baudelaire. Extrem de ciudat acest mod de gândire. M? întreb dac? este chiar stilul real al gândirii sale sau este de vin? burghezia francez? de pe la 1851. Plecând de la întrebarea ,,Ce este dragostea?”, el ajunge în patru pa?i la concluzia care înv?luie aproape totul în iubirea sa: prostitu?ia. Râd sarcastic la urm?toarea fraz?: ,,Cu cât b?rba?ii cultiv? mai mult artele , cu atât li se scoal? mai pu?in”. ?i atât!

Paginile jurnalului s?u sunt vii, pline de esen??, conving?toare, dar ?i contrariante ?i suprind nu numai iubirea (la care m-am oprit fragmentar ast?zi aici), ci cu mult mai mult decât atât. Suprind în ansamblu societatea franceaz? din perioada burghez?, cu bunele, dar mai ales cu relele ei. Jurnalul lui Ch. Baudelaire este o veritabil? fresc? a vie?ii – bine pus? în ram?, cu naturale?ea scriitorului vis?tor, dar izbit cu capul de greut??ile unei societ??i care nu-l în?elegea pe deplin. Poate ?i de aceea spune la un moment dat: ,,Lumea se va sfâr?i. Unica ra?iune pentru care ea ar putea dura este faptul c? exist?. Cât de fragil este acest argument, în compara?ie cu toate celelalte care sus?in contrariul, în special întrebarea urm?toare: ce rost mai are lumea sub cer de acum înainte?”.

About the Author